Szkolenia zamknięte

Oferta / Szkolenia zamknięte
Kliknij i wypełnij krótki formularz, aby zgłosić się na szkolenie. ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę - podaj swój e-mail i subskrybuj nasz newsletter.

Podaj swój e-mail:

*Podaj swój e-mail ponownie i kliknij "WYPISZ", jeśli chcesz zrezygnować z subskrybcji.

Gdy masz problem do rozwiązania albo gdy chcesz ulepszyć instrukcje i procedury, stworzyć nowe materiały i narzędzia, lepsze środowisko pracy albo konkretny program szkoleniowy, skontaktuj się z nami, a zaczniemy pracować razem, aby osiągnąć twój cel.

Dotychczas zrealizowaliśmy następujące tematy:

1. „Walidacja i szacowanie niepewności pobierania próbek wody i ścieków”

2. „Kompetencje osób wzorcujących w laboratorium badawczym w odniesieniu do DA-06 oraz przeprowadzenie wzorcowania /kalibracji wyposażenia z wykorzystaniem krzywej kalibracyjnej liniowej”

3. „Pobieranie próbek wody”

4. „Doskonalenie technik analitycznych stosowanych w laboratoriach wodno-ściekowych”

5. „Nadzór nad wyposażeniem w laboratorium. Zapewnienie spójności pomiarowej”

6. „Walidacja i szacowanie niepewności procesu pobierania próbek wód, ścieków, osadów ściekowych i gleb”

7. „Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności - uaktualnienie wiedzy”

8. „Procedury: Działania korygujące, zapobiegawcze - w praktyce oraz nadzorowanie badań niezgodnych z wymaganiami”

9. „Wybrane zagadnienia z metrologii ogólnej"

10. „Spójność pomiarowa (dokument DA-06) oraz nadzorowanie WPiB”

11. „Wymagania Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 15675:2009 oraz dokumentu DAB-08”

12. „Auditor wewnętrzny normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005”

13. „Identyfikacja niezgodności i badań niezgodnych z wymaganiami oraz sposób postępowania z nimi w laboratorium badającym wodę i ścieki”

14. „Zagrożenia mikrobiologiczne w zakładzie produkcyjnym”

15. „Identyfikacja i sposób postępowania odstępstwami, badaniami niezgodnymi i niezgodnościami”

16. „Omówienie dokumentów PCA: DAB-07, DA-05, DA-06. Nadzorowanie niezgodnych z wymaganiami badań”

17. „Auditor techniczny w laboratorium badawczym – ocena kompetencji technicznych. Kurs dla auditorów wewnętrznych”

18. „Pomiary masy”

19. „Kontrola jakości badań jako element potwierdzający parametry charakterystyczne metody badawczej”

20. „Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium”

21. „Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 22716:2009”

22. „Mikrobiologia w przemyśle spożywczym”

23. „Audit wewnętrzny wg normy PN-EN ISO-IEC 17025:2005”

24. „Oznaczanie metali w paszach - warsztaty (praca przy aparacie użytkownika)”

25. „Doskonalenie systemu zarządzania w oparciu o PN-EN ISO-IEC 17025:2005”

26. „Charakterystyka mikrobiologicznych metod badawczych, algorytm szacowania niepewności związanej z wynikami badań”

27. „Pobieranie próbek wód i ścieków do badań - zapewnienie jakości i szacowanie niepewności pobierania próbek”

28. „Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w Laboratorium Mikrobiologicznym w obszarze badań żywności”

29. „Audit wewnętrzny w laboratorium mikrobiologicznym z uwzględnieniem wszystkich kryteriów wymaganych przez PCA”

30. „Metody statystyczne niezbędne do szacowania niepewności w laboratorium, szacowanie niepewności krzywej kalibracyjnej”

31. „Program kontroli jakości badań - opracowanie i realizacja, techniki statystyczne, ocena wyników”

32. „Szkolenie w zakresie analizy sensorycznej dla Laboratorium ubiegającego się o akredytacje PCA”

33. „Pobieranie próbek wody z basenów krytych i otwartych do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych”

34. „Pobieranie próbek z powierzchni do badań mikrobiologicznych”

35. „Auditor wewnętrzny w laboratorium badawczym" wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz PN-EN ISO 19011:2012”

36. „Metody badań wód i ścieków w obszarach regulowanych prawnie. Wybór metody do badań wg nowych wytycznych DAB-07”

37. „Wzorcowanie, kalibracja, sprawdzanie jako elementy zapewnienia spójności pomiarowej. Hierarchia wzorcowań urządzeń w odniesieniu do wymagań DA-06”

38. „Wymagania znowelizowanego dokumentu DAB -07”

39. „Wymagania akredytacyjne w obszarach regulowanych prawnie. Wybór metody do badań według nowych wytycznych DAB-07”

40. „Wymagania według normy i dokumentów PCA i ich praktyczne zastosowanie dla Kierownika ds. Technicznych”

41. „Metody badań żywności w obszarach regulowanych prawnie. Wybór metody do badań według nowych wytycznych DAB-07”

42. „Elastyczny zakres akredytacji w badaniach żywności - wymagania wg DA-10”

43. „Analiza sensoryczna”

44. „Charakterystyka metod badawczych, szacowanie niepewności związanej z wynikami badań i zapewnienie jakości w badaniach mikrobiologicznych”

45. „Nadzorowanie wyposażenia pomiarowo-badawczego z interpretacją świadectw wzorcowań”

46. „Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego. Krzywa kalibracyjna a wzorcowanie”

47. „Audit wewnętrzny w laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 – kurs doskonalący”

48. „Wybrane zagadnienia z metrologii ogólnej – podstawy dla początkujących”

49. „Audit w laboratorium - warsztaty”

50. „Nadzorowanie wyposażenia i spójność pomiarowa”

51. „Audit wewnętrzny w laboratorium wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 – kurs podstawowy”

52. „Interpretacja świadectw wzorcowań - wymagania DA-06”

53. „Identyfikacja i sposoby postępowania z badaniami niezgodnymi z wymaganiami, niezgodnościami, odstępstwami - wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005”

54. „Narzędzia statystyczne w laboratorium, sterowanie jakością badań”

55. „Nadzorowanie wyposażenia,  spójność pomiarowa,  zapewnienie jakości badań - wymagania PCA, DA-05, DA-06, DAB-07”

56. „Znakowanie produktów spożywczych”

57. „Praktyczne szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych w laboratoriach badawczych wymagania PCA, DA-05, DA-06, DAB-07”

58. „Jak uniknąć błędów w analizach miareczkowych oraz przy oznaczaniu pH i przewodności”

59. „Warsztaty z walidacji metod fizykochemicznych i szacowania niepewności pomiaru w laboratorium analitycznym (np. oznaczania zawartości wody Karla Fischera), dokumentacja - zgodnie z wymaganiami normy PN/EN ISO/IEC 17025:2005”

60. „Identyfikacja niezgodności, badań niezgodnych z wymaganiami i odstępstw oraz sposób postępowania z nimi  zgodnie z normą PN - EN ISO / IEC 17025:2005+Ap1:2007. Elementy zapewnienia jakości badań w laboratorium badawczym i ich wykorzystanie walidacji/rewalidacji metod analitycznych. Wymagania DA-06 w zakresie wzorcowania urządzeń pomiarowych laboratorium w ramach danej metody badawczej”

61. „Pobieranie gazów odlotowych w celu oznaczania rtęci ogólnej wg wymagań normy PN-EN 13211:2006”

62. „Walidacja metod instrumentalnych i szacowanie niepewności pomiaru w laboratorium badającym wodę i żywność – doskonalenie procesów. Zapewnienie jakości badań analitycznych – budowanie i nadzorowanie systemu”

63. „Autosamplery – wymagania nowej normy PN-EN ISO 16479:2014-12-E. Wymagania  dotyczące działania i procedury badania zgodności dla sprzętu do monitorowania wody. Automatyczne urządzenia do pobierania próbek (próbniki) wody i ścieków”

64. „Doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium badawczym wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz dokumentów PCA”

65. "Walidacja i szacowanie niepewności w metodach molekularnych – GMO”

66. „Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego a spójność pomiarowa w badaniach mikrobiologicznych”

67. „Chromatografia jonowa”

68. „Bezpieczeństwo chemiczne w laboratorium – uzyskanie zgodności z wymaganiami prawnymi miarowa w badaniach mikrobiologicznych”

69. „Identyfikacja niezgodności, potencjalnych niezgodności oraz badań niezgodnych z wymaganiami oraz sposób postępowania z nimi  zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007 oraz dokumentami PCA”

70. „Diagnostyka Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Campylobacter, Clostridium perfringens, Bacillus cereus w żywności”

71. „Walidacja i szacowanie niepewności metod mikrobiologicznych żywności i wody”

72. „Wymagania przepisów prawa w zakresie stosowania substancji i  mieszanin chemicznych, w tym  ocena ryzyka, oznakowanie odczynników i mieszanin w laboratorium chemicznym i mikrobiologicznym”

73. „Metody badań żywności w obszarach regulowanych prawnie”

74. „Walidacja metod fizykochemicznych i zapewnienie jakości w laboratorium badania żywności”

75. „Metody oznaczania niektórych związków w żywności przy wykorzystaniu techniki HPLC”

76. „Droga do akredytacji Pracowni PCR”

77. „Zapewnienie jakości w badaniach chemicznych”

78. „Analiza sensoryczna żywności”

79. „Wzorcowanie spektrofotometrów w ramach metody badawczej”

80. „Ogólne wymagania dokumentu DA-06 z uwzględnieniem zmian”

81. „Analiza sensoryczna  - podstawy, rodzaje metod, walidacja i szacowanie niepewności oraz szkolenie zespołu sensorycznego”

82. „Walidacja i szacowanie niepewności metod: wagowej, spektrofotometrycznej  i miareczkowej – warsztaty”

83. „Bezpieczeństwo prac w laboratorium - aspekty prawne”

84. „System zarządzania jakością w laboratoriach wykonujących pomiary środowiskowe w obszarze gazów odlotowych. Pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza – wymagania norm PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 15675:2009”

85. „Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego.Krzywa kalibracyjna a wzorcowanie”

86. „Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję w związku z nowelizacją normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012”

87. "Wykonywanie analiz w olejach opałowych – szkolenie doskonalące techniki badawcze”

88. "Elastyczny zakres akredytacji i doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium”

89. „Mikrobiologiczne metody alternatywne – potwierdzenie możliwości realizacji w laboratorium”

90. „Walidacja i szacowanie niepewności dla wybranych technik chromatograficznych”

91. „Zaawansowana  technika ICP-MS - możliwości i problemy”

92. „Obowiązki  producentów  w świetle o przepisów w zakresie bezpieczeństwa żywności - zadbaj o bezpieczeństwo Klientów i sprawdź jakie są wymagania prawne w  zakresie badania żywności”

93. „Pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza – wymagania norm PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz  specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 15675: 2009”

94. „Zaawansowana  technika ICP-MS - możliwości i problemy”

95. „Jak przeprowadzić dobry audit wewnętrzny - scenki, sytuacje, przykłady”

96. „Pobieranie wody i ścieków z wykorzystaniem automatycznego próbopobieraka.Walidacja metody pobierania”

97. „Ręczne pobieranie próbek produktów naftowych wg PN-EN ISO 3170-praktyka i bezpieczeństwo. Podstawy techniki smarowniczej-klasyfikacje lepkościowe i jakościowe olejów smarnych. Wytyczne eksploatacji olejów smarowych do turbin parowych, gazowych i skojarzonych układów gazowo-parowych”

98. „Warsztaty pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowo –pyłowych Budżet niepewności. Sprawozdania z badań”

99. „Warsztaty - pomiary emisji hałasu - wymagania prawne i akredytacyjne”

100. „Techniki komputerowe i statystyczne w walidacji metod badawczych i obliczaniu niepewności pomiarowej”

101. „Błędy przygotowania próbek do analiz”

102. „Walidacja i szacowanie niepewności pobierania próbek wody na konkretnych przykładach – obliczenia”

103. „Techniki analityczne stosowane w predyktywnym nadzorze nad stanem maszyn i urządzeń”

104. „Uproszczenie zapisów dokumentujących spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025”

105. „Pobieranie próbek siarki. Zagadnienia techniczne i bezpieczeństwo poboru”

106. „Przygotowywanie próbek żywności w kierunku oznaczania metali”

107. „Pomiary emisji lotnych związków organicznych (LZO)”

108. „System zarządzania w laboratorium wg wymagań nowej normy ISO/IEC 17025:2018-02”

109. "Pomiary pyłu zawieszonego"

110. „Szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych w laboratorium wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02”

111. „Szkodliwe działanie czynników biologicznych, bakterie i grzyby w próbkach powietrza. Metody pobierania i wykonanie badania”

112. "Doskonalenie technik analitycznych"

113. „PCR i real - time PCR – projektowanie reakcji, walidacja metody, analiza wyników” 

114. „System zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 z elementami auditu wewnętrznego"

115. "Nowelizacja normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dostosowanie dokumentacji laboraorium do wymagań nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02"

116. "Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 ze szczególnym uwzględnieniem analizy i oceny ryzyka w laboratorium"

117. "Bezpieczeństwo przy organizacji pracy w laboratorium chemicznym"

118. "Analiza ryzyka w badaniach chemicznych wody i ścieków"

119. "Doskonalenie technik analitycznych stosowanych w laboratoriach wodno-ściekowych"

120. "Ryzyko a wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02"

121. "Pobieranie próbek wody do badań mimrobiologicznych z uwzględnieniem próbek wody w kierunku oznaczenia Legionella sp."

122. "Pomiary emisji - ogólne aspekty techniczne, walidacja i wyliczenie niepewności pomiarowych"

123. "Wymagania systemu zarządzania zgodnie z PN-EN ISO 15189:2013-05 Laboratoria medyczne. Wymagania dotyczące jakości i kompetencji"

124. "Auditowanie systemu zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Warsztaty"

125. "Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn) wg PN-EN ISO 5815-1:2019-12"

126. "Jak policzyć niepewność zgodnie z nową normą PN_EN ISO 19036:2020-04? Jak przedstawić niepewność na sprawozdaniach z badań z uwzględnieniem stwierdzenia zgodności ?- warsztaty"

127. "Oznaczanie metali na stanowiskach pracy techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w płomieniu (FAAS)"

128. "Wdrożenie normy PN-EN ISO 5815-1 -"Jakość wody. Oznaczenie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZT5). Część 1: Metoda rozcieńczeń z dodatkiem materiału zaszczepiającego i allilotiomocznika". Weryfikacja metody, ocena niepewności pomiaru, potwierdzenie ważności wyników"

129. „Szkolenie dla auditorów wewnętrznych w laboratorium wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – kurs podstawowy”

130. "Optymalizowanie procesów laboratoryjnych"

131. "Ocena ryzyka i badania niezgodne z wymaganiami w praktyce" 

132. "Bezpieczeństwo pracy w laboratorium terenowym w aspekcie wymagań normy ISO 45001 i normy 14001"

133. "Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Omówienie metodyki w badaniach emisyjnych gazów"

134. "Przeprowadzanie weryfikacji/walidacji metod badawczych